خیره شده بودم به تابلویی گوشه بزرگراه؛ نوشته بود: صافکاری بدون رنگ

یادم آمد هزار جا خوانده ام خوب شدن با مثل روز اول شدن فرق دارد.