آدم ها یکپارچه از زور شنیدن بیزارند

اما در عجبم که چرا زور گفتن را چنین رندانه خوش دارند.