گفت وقتی میگویی خوبم ازت میترسم شک داشت غمگین باشم و با یک خوبم جریان را تمام کرده باشم.

اگر این را یاد گرفته باشم پس یعنی باید برای خودم جشن بلوغ بگیرم.

*عنوان از محمدعلی بهمنی