درباره اش حرف نزن
ببین نگفتنش سخت است اما اگر بگویی بیچاره تر میشوی.
بی چاره گی دقیقا یک کوچه بمبست است؛ آخرش گیر می افتی.