یه وجه بداخلاق عجول خودشیفته ی پرتوقع لجباز داشتم که گمش کردم

و البته شدیدا این روزها به همان وجه قدردانی نشده خودم نیاز دارم.

فلذا از یابنده تقاضا میکنم  آن وجه ظاهرا خشن را با احتیاط حمل کند چون شکستنی ست.