دو بار پیش تر نامزد کرده بود و بعد ترکش کرده بودند.بار سوم عقد کرد اما پسر مدتی بعد گفت: طلاق.
دختر طناب از سقف آویزان کرد و عکسش را برای پسر فرستاد گفت اگر بروی ...
دختر به جهان دیگر رفت و پسر دنبال زندگی دیگری.
 اینها را نوشتم که خاطرم باشد بهت یاد بدهم فقط خودت معنای زندگی خودت باش.