یاد این متن معروف افتادم که :
خودت میشی فاحشه بچه ات هم میشه حرومزاده ولی کلمه ای برای مردی که تو این رابطه هست وجود نداره.