دوست داشتنت غمی بود که باید پنهان می ماند،
با تو فهمیدم جان مایه آدمی اشک است و من برای تو خودم را گریسته بودم.
*گروه دال