"تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری میخواهیم"*

واضح گفتن عزیزم هر کس رو پرستیدی قبله نمات رو سمت همون بذار و پشتش قامت ببند.

وقت طوفان هم از همون کمک بگیر...

* سوره حمد آیه 4