خوابت را دیدم
شبیه گلی که وقتی به دست بیاوری و از شاخه بچینی
شبیه یک تکه یخ که در دست گرفته باشی
میدانم عمر داشتن تو رو به اتمام است.
*عنوان از امیرعلی سلیمانی