بعضی مصرع ها به قدری کاملند
که آدم فکر میکند شاعر به عبث تلاش کرده پیش و پس اش حرفی بزند
شبیه همین بالایی...
*عنوان از فاضل نظری