گفت : دنیا یه آزمایشگاه بزرگه هر کس به قدر راستگویی و رازداری به او نزدیکه.
اسم اعظم رو خدا به کسی یاد داد که اسرار مردم کوچه بازار رو فاش نمیکرد نه من و شما که انگشت سبابه مون انقدر بی تقواست تا میبینی نوشته ناگفته های زندگی فلانی کلیک میکنی.
*عنوان از ابوسعید ابوالخیر