خود زندگی بود با احتساب اینکه زندگی زمخت تر است .
در ستایش یک فیلم چه میشود گفت بهتر از اینکه : خود زندگی ست؟!