آدمها یک معدل برابر دارند و این قانون برای من خاص و عام ندارد

کسی که به زعم ما بد نیست هنوز فرصت نکرده یا نخواسته بدیهایش را ببینیم

و کسی که خوب نیست هم در این قانون جا میگیرد؛ فرصت نکرده یا نخواسته هنوز!