ما آدمها از تنهایی میترسیم؛ برهانش بخشش و فراموشی!
*عنوان از حافظ