قرار نانوشته ای است که به هم کتاب هدیه بدهیم...فکر میکنم چه کتابی؟!

باز هم شعر...لحظه هایی هست که هیچ چیز به قدر شعر قفل خلوت دل را رمزگشایی نمیکند.

*عنوان از مهدی فرجی