همدیگر را بیشتر بشنویم،کسی که حرف میزند خودش وعظ و پند میداند .
وسط حرف آدمها آنها را سر نبریم که یعنی تو را خوب بلدم ! آدم ها دیگ های بزرگی در دل دارند که قل میزند و ما فقط دانه ی بیرون پریده را می بینیم وقت بی تابی شان...