تا از خدا حرف میزنم میگه بیا درباره چیزهایی حرف بزنیم که قابل لمسه. بعد دست میذاره روی پیشونیش و نفس عمیق میکشه.شاید یه وقتی خدا رو با همه وجودش صدا زده؛ چیزی خواسته و اجابت نشده!

میخوام بهش بگم اجابت شدن گاهی در سکوت خداست اما ایمانم به قدری محکم نیست که اینا رو بگم. خدایا خواهش میکنم خودت...