بیش از شصت هزار بیت شعر فارسی! مستی عشق اگر نبود خداوندگار مولانا چنین نمیکرد.

البته ازین عشق هم به زمانه ی ما جنس درجه چند چینی اش رسیده فقط !