دوست داشتن مثل سایر اعضای بدن ما زخم میشه درد میگیره ضعیف میشه و حتی وسعت و رشد پیدا میکنه.