یکوقتی کسی را دوست داری و خودش شکل و عمق و حال دوست داشتنت را نمیفهمد!

در چنین وضعیتی میتوانی خودش را از دایره مهرت اخراج کنی و با علاقه ات به او آزادانه زندگی کنی.

*جویا معروفی