یک روز شکوهش آخرین امپراطوری جهان را در دلم ساخت
حالا اما هر چه سر میچرخانم خبری نیست.
جهان در امنیت و آرامش است و این بعد از ربع قرن زیستن بیش از اشتیاق یار و شکوه امپراطوری می ارزد.
*عنوان از سعدی