پلک نزن نفس نکش هدف را به دقت نگاه کن و ماشه را بچکان

یالهای شیر دلت را برده بود و حالا در کیسه ات گربه ی محله را داری.

چنین شکارچی ای بهتر است گیاهخوار شود!

*عنوان از فاضل نظری