شدم تابلوی شام آخر داوینچی
سه سال پیش در شمایل مسیح بودم و حالا یهودا شدم.