ابراهیم پیامبر اراده کرد فرزندش را در راه خدا قربانی کند

ما یک به یک خدایمان را قربانی میکردیم در راهی که ندانستیم...