امروز کتاب "انسان در جستجوی معنی" ویکتور فراکل میخوندم؛ از عشق و رنج به عنوان دو جزء که به زندگی معنا میدن یاد کرده بود.

فکر کردم عشق مگر جز شورانگیز زیستن در دامن رنج خودخواسته است؟ به گمانم همین باشد

* حافظ