توبه ها جام و قدح هم باشن هزار تکه میشن از شکستن های بسیار.

صد البته هستند کسانی که توبه از اونها توبه از خود زنذگیه...یا به همین سختی!

*عنوان از حافظ