صبحی بشود که آدم بارهای سنگینش را در شب پیش جا گذاشته باشد و سبک برود...
چه صبح دلچسبی
*عنوان از مولانا