از پشت قاب سفید عینکش نگاهم میکند، کودکانه و مهربان؛
 برایش می خوانم : تو عینک میزنی عیبی نداره، عسل تو شیشه...
*عنوان از حامد عسکری