گاهی گذشت میکنیم چون بلد نیستیم بایستیم و حقمون رو مطالبه کنیم
چون میترسیم!
فقط نمایش ضعیف و ناکارآمد روحی بزرگ و بخشنده ایم.