اولین بار که کلمات بالا را با دارام دیریم خواننده و آهنگسازش شنیدم بشکن نزدم!
فیروزه و نیشابورش من را برد به " برف روی کاج ها" ؛ صابر ابر که از نیشابور فیروزه می آورد و زنی که شیرازه زندگی مردی بود که دفتر عمرش کلکسیون عطرهای زنانه بود, گاه!
*عنوان از شعر علیرضا بدیع