مرا ببر به "منم" ؛ به آن منی که خالق آنی

همان منی که غزل خوب میسرود زمانی

محمد علی بهمنی