بدانید و آگاه باشید که به زودی شبیه آدم هایی می شوید که از آنها بیزارید.

پس بیزار نباشید؛هرچند سخت است.