توبه ای اگر در کار بود از آدم پذیرفته میشد که لخت و عور در زمین رها نشود

در ازای هر رازی که از جهان بفهمی چیزی را از دست خواهی داد.