صدای خش خش می آمد یک سوسک آنجا بود
دنبال چیزی میگشتم که بکشمش اما فکر کردم یکی شبیه این حتما الان روی بدن توست
و تو نمیتوانی بکشی اش
فکر کردم بهش بگویم اگر راهش به زیر خاک افتاد از قول من تو را ببوسد.