هر چقدر ماهی رو سفت تر بگیری بیشتر لیز میخوره...
شبیه دوست نداشتن زندگی که آدم رو در برابر مرگ بیمه میکنه.