دیشب، خوب که فکر کردم دیدم چقدر حالم خوبه.
نبودنت؛ دیگر درد نمیکند.
*عنوان از احمد غزالی