حتی وقتایی که دارم با شیطان درونم قدم میزنم 
خدا با من هست.
*عنوان از محمدعلی بهمنی