از یک جایی ترسیدم به آدم ها با صدای بلند بگم: چه طور تونستی ! 

چون دیده بودم آدمی از هیچ کار بد و پلشتی عاجز نیست.

این را بیش از همه در خودم دیده بودم.