قرآن رو باز میکنم ؛ سوره آل عمران .خدا به ذکریای پیامبر امر میکنه به روزه و سکوت

باز قرآن رو باز میکنم .این بار خدا مریم سلام الله رو به سکوت امر میکنه 

دیوان حافظ رو باز میکنم این بیت میاد:

من که از آتش دل چون خم می در جوشم/مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم

*عنوان از حمیدرضا برقعی