۱۰۰ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

قاب تنگ

من تلاش کردم اندازه ی قابش بشم اما تلاشم شکل مذبوحانه ای به خودش گرفت. کلا شخصیتم در تنگنا یه شکل دفرمه و سطحی و کمی احمقانه شده بود.

مدال انفرادی

دی را از تمام ماه ها دوست تر دارم. دی مدال قهرمانی گرفتم از دست خودم.

نه از آن مدال ها که بعد از دریافتش باید از همه تشکر کنی، نه! مدال یک رشته انفرادی بودکه دستاورد شخصی من بود.