چقدر رنج کشیدن و طرد شدن و آسیب دیدن و تحقیر شدن لازمه تا آدمها به این مرحله برسن که تصویر کلوزآپ خوشبختی هاشون رو بُلد کنن و هوار بزنن؟اگر مراقب خودمون نباشیم این اتفاق در کمین تک تک ما خواهد بود.