...فکر میکنم بیرون اومدن از افسردگی و روبه رو شدن با فجایعی که از خودش و ما باقی گذاشته در واقع یکی از دلایل افسردگی دوباره است. البته اگر افسردگی دلیل بخواد.
از کانال آقای نیما