فرزند آدم اول بار که سرماخورد از ترس اینکه دچار چه مرضی شده؛ داشت می مرد.
چندمین سرماخوردگی اما شوخی بود.دو تا کلد استاپ و استاژل و دگزا سر قضیه را به تهش ملحق کرد و خلاص.
اغلب مشکلات همین طور است.