خوب بود اگر ما آدمها همون قدر که به لکه های لباسمون اهمیت میدادیم؛ به پوسیدگی های افکارمون هم...