یادت هست میگفتی بیخودی خودت رو مجبور نکن همه رو دوست داشته باشی؟ باور نکن حرف گوینده های رادیو رو که میگن به همه عشق بورزید.