ما داستان رو برای خودمون طوری تعریف میکنیم که برنده به نظر برسیم.