تو واقعی بودی 
نه مثل دستگیره
نه مثل در
تو واقعی بودی 
مثل اندوه 
در مزرعه گندم....
غلامرضا بروسان