یک داد از ته دل 
پیچیدمش در پوشش بی حوصلگی و دارم همه جا با خودم می برمش.