روزی مثل دیروز مرد پیشانی بلند خالق افسانه سیزیف و طاعون و سقوط و کالیگولا در یک تصادف رانندگی از دست رفت. راستش آدم حسادت برانگیز و جذابی بوده؛ فقط در 46 سال چنین میراثی از خودش به جای گذاشته.